لیست تمام زیرنویس های فارسی موجود

Poster

Hwarang (The Poet Warrior Youth / 화랑 / 花郞) Imdb

  • Year: 2016This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here


  • زيرنويس با امتياز خوب
  • بدون امتياز
  • مشاهده شده
    نام زيرنويس         زبان زيرنويس Files H.I.     مترجم
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.Special.Episode.Preview(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E20.end(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E19(barcode)  
 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E18(barcode)  
 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E17(barcode)  
 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E16(barcode)  
 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E15(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E15(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E14(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E13(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E12(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E11(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E10(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E09(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E08(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E07(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E06(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E05(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E04(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E03(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E02(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E01(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.all.ep(barcode)  
ترجمه ی تیم بارکد @barcodesubtitle 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E20.End_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E19_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E18_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E17_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E16_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E15_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E14_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E13_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E12_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E11_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E10_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E09_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E08_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E07_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E06_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E05_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E04_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E03_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E02_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E01_-(Opus_sub)  
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► http://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.Ep6  
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan| تیم ترجمه بارکد 
Farsi/Persian Hwarang.E20.END.PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E19.PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E18-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Hwarang.E17.PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E16-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E15-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E14-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E13-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E12-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E11-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E10-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E08-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E07-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E06-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Hwarang.E05-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E05.[MovieBan.xyz]  
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan| تیم ترجمه بارکد 
Farsi/Persian Hwarang.E04-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Hwarang.E03-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E02.PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Hwarang.E01-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Hwarang Special Episode Preview.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان ؛ مترجمان: فرزانه، فهیمه، مریم و زهرا 
Farsi/Persian Hwarang Episode 20  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 19  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 18  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 17  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 16  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 15  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 14  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 13  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 12  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 11  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 10  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 09  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 08  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 07  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 06  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 05  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 04  
Mahsany @persiandreamteam 
Farsi/Persian Hwarang Episode 03  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 02  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 01 - 20 END  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 01  
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang E20.END.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E19.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان ؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E18.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E17.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه، فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E16.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E15.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E14.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه ؛ فهیمه و زهرا 
Farsi/Persian Hwarang E13.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E12.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهمیه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E11.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان : فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E10.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E09.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهمیه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E08.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛فهیمه؛زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E07.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E06.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E05.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E04.sunflowermag.com  
مترجمان:فرزانه،فهیمه،زهرا ومریم.www.sunflowermag.com 
Farsi/Persian Hwarang E03.sunflowermag.com  
مترجمان:فرزانه،فهیمه،مریم و زهرا.www.sunflowermag 
Farsi/Persian Hwarang E02.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه، زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E01.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان ؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang All Episodes.sunflowermag.com  
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه ؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian 04 [Hwarang] Wendy, SEUL GI (Red Velvet) - I Can Only See You MV  
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 03 [Hwarang] Bolbbalgan4 - Dream MV  
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 02 [Hwarang] V , Jin (BTS) - Even If I Die, It’s You MV  
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 01 [Hwarang] Han Dong Gun - Wherever That Place Is MV  
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian “Hwarang” KBS2 drama series First Teaser  
DoNyA @persiandreamteam